Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân, tổ chức và cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất trên môi trường số với các công nghệ số.

Ba cấp độ của chuyển đổi số
Số hoá dữ liệu
Số hoá dữ liệu

Chuyển đổi số liệu trên giấy tờ thành dữ liệu số.

Số hoá quy trình
Số hoá quy trình

Áp dụng phần mền và công cụ vào quy trình hoạt động.

Chuyển đổi số
Chuyển đổi số

Biến đổi toàn diện mô hình hoạt động và kinh doanh.

SỐ HOÁ TÀI LIỆU - BƯỚC KHỞI ĐẦU CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tư vấn miễn phí

Giải pháp

Khách hàng

Giải thưởng và chứng nhận

0931 939 453